Stacey & Henry
Melissa Sung


 

Michelle & AH
Afra Lu


 

Ruimin & Sixian
ISO Frame Studio


 

Joan & Derek
Afra Lu


 

Chenyue & Jianpeng
Min Wu


 

Caroline & Tony
Carole Cohen


 

Bingyi & Yiran
Min Wu


 

Jialu & Wenchen
Jim Lee


 

Scarlett & Xue
Xin Pan


 

Yan & Lucas
Chris Hui

 

 

Jingzhu & Zhixue
Xin Pan


 

Alice & Lane
Chris Hui


 

Qynn & Larry
Dreamlite


 

Molly & A.H.
Chris Hui


 

Sandra & Tommy
Leo Liu


 

Belinda & Jason
Min Wu


 

Maria & Patrick
Min Wu


 

Zhaoyi & Junyi
Min Wu


 

Baby & Bing
Chris Hui


 

Feiin & Zhen
Min Wu


 

Sandy & Jason
LumoBox


 

Rebecca & Xu
Min Wu


 

Yingying & George
Jason Yang


 

Josephine & Henry